XMS topluluğuna teşekkür etmek için XMS ekibi, 29 Kasım’dan 1 Aralık’a kadar XMS tokenlerinde madenciliği etkinleştirmek için “MX DeFi” Oturumunu başlatacak. Kampanya boyunca kullanıcılar, XMS’de likidite getirisi elde etmek için MX ve BIT stake edebilirler. Stake süresi 3 gün sürecektir. Detaylar aşağıdaki gibidir:

Venus

Cryptocurreny News Fans

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store