Cuộc thi giao dịch Onston (ONSTON) — Giao dịch để chia sẻ giải thưởng 355,935 ONSTON!

  1. Nạp ròng = Nạp — Rút; Khối lượng giao dịch hợp lệ = Mua + Bán.
  2. Người dùng tham gia sự kiện này phải hoàn thành xác minh KYC bắt buộc trước khi kết thúc sự kiện để được coi là đủ điều kiện nhận phần thưởng.
  3. Danh sách người chiến thắng và phần thưởng sẽ được công bố và phân phối trong vòng 14 ngày sau khi sự kiện kết thúc.
  4. Người dùng được xếp hạng top 10 nhà giao dịch trong Cuộc thi giao dịch ONSTO không đủ điều kiện cho Giải thưởng tham gia.
  5. MEXC có quyền loại những người dùng được coi là giao dịch rửa, tài khoản đăng ký số lượng lớn bất hợp pháp, cũng như các giao dịch hiển thị thuộc tính tự kinh doanh hoặc thao túng thị trường.
  6. Sự kiện này do nhóm chính thức của ONSTO khởi xướng và phần thưởng do bên dự án cung cấp. Tất cả người dùng tham gia được coi là tham gia một cách tự nguyện. Sự kiện này không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
  7. MEXC có quyền giải thích cuối cùng về sự kiện này.

--

--

--

Cryptocurreny News Fans

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Venus

Venus

Cryptocurreny News Fans

More from Medium

Post Mortem: Nebula External Vaults v1.3

OmniDex Introduces OmniLend!

Introducing to Jupyter

Weekly Update #13