İlk Türkiye’ye Özel Etkinliği: MEFA, TFBX, WNK, REVO ve OML için “Para Yatırma PK Yarışması” — 2.000 MX Değerinde Ödül Havuzu!

  1. Kullanıcılar, 18 Ocak 2022 15.00 (TSİ) tarihinden başlayan gözlem süresi boyunca MEXC’ye MEFA, TFBX, WINK, REVO ve OML yatırabilirler.
  2. En çok yatırım yapan kişi sayısına sahip ilk 2 proje bu yarışmanın kazananları olacaktır. Tek bir MEXC hesabına tekrarlanan para yatırma işlemi 1 kullanıcı olarak sayılacaktır.
  3. Bir projenin kazanan proje olabilmesi için en az 200 kullanıcının para yatırmış olması gerekir.
  4. MX Ödülleri, etkinlik sona erdikten sonra 2 hafta içinde dağıtılacaktır.
  5. MEXC Global, hileli davranış belirtileri gösteren ve yasa dışı olarak toplu hesap kaydı olarak kabul edilen tüm yatırımları diskalifiye etme hakkını saklı tutar.
  6. MEXC Global, bu yarışmayı ve uygunluk koşullarını iptal etmek, uzatmak, sona erdirmek veya askıya almak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, önceden bildirimde bulunmaksızın bu hüküm ve koşulları belirleme ve/veya değiştirme veya değiştirme hakkını herhangi bir zamanda yegane ve mutlak takdirine bağlı olarak saklı tutar. Tüm Katılımcılar bu değişikliklere bağlı olacaktır.

--

--

--

Cryptocurreny News Fans

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Venus

Venus

Cryptocurreny News Fans

More from Medium

Can Frogs Exiting At Backing = Bank Run for Wonderland? & A Potential Path Forward

Overview of the 2.1.0 version of the AVME Desktop for Avalanche.

Banksy Farm Version DAO Sneak Peak

Avalanche Foundation unveils $290 million incentive program to spur on the growth of subnets