MEXC Kickstarter — 138.000.000.000 NFTDAO (NAO) Airdrop Kazanmak İçin Oy Kullanın!

  1. Stake edilen tokenler, etkinlik sona erdiğinde iade edilecektir. Kickstarter etkinliğine katılmak için herhangi bir ücret talep edilmez.
  2. Etkinliğe katılan kullanıcıların, ödül almaya hak kazanabilmeleri için etkinlik bitmeden gerekli KYC doğrulamasını tamamlamaları gerekir.
  3. MEXC, etkinlik hakkındaki son kararı verme yetkisine sahiptir.

--

--

--

Cryptocurreny News Fans

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Venus

Venus

Cryptocurreny News Fans

More from Medium

MEXC Luanches Kickstarter Event — Vote to Win Free 344,000 Bit2Me (B2M) Airdrops!

Metamask 101

Guide: How to Buy $MPC tokens in Presale

Top 7 Reasons to Join the META DEX