MEXC Kickstarter — Bỏ phiếu để giành được 138,000,000,000 NFTDAO (NAO) Airdrops miễn phí!

  1. Token đã stake sẽ được hoàn lại sau khi sự kiện kết thúc. Bạn sẽ không phải trả phí khi tham gia sự kiện Kickstarter.
  2. Người dùng tham gia sự kiện này phải hoàn thành xác minh KYC bắt buộc trước khi kết thúc sự kiện để được coi là đủ điều kiện nhận phần thưởng.
  3. MEXC có quyền giải thích cuối cùng về sự kiện này.

--

--

--

Cryptocurreny News Fans

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Venus

Venus

Cryptocurreny News Fans

More from Medium

DeHR X BSC Station — IDO for the 1st Global Career Metaverse

S-ONE Wallet Update

MEXC Exchange Launches the “MX DeFi” Session for Galaxy Fight Club (GCOIN)

ACHIEVEMENT UNLOCKED — Studyum listed on CoinMarketCap