MEXC Kickstarter — Bỏ phiếu để giành được 15,000 MonoX (MONO) Airdrops miễn phí!

  1. Token đã stake sẽ được hoàn lại sau khi sự kiện kết thúc. Bạn sẽ không phải trả phí khi tham gia sự kiện Kickstarter.
  2. Người dùng tham gia sự kiện này phải hoàn thành xác minh KYC bắt buộc trước khi kết thúc sự kiện để được coi là đủ điều kiện nhận phần thưởng.
  3. MEXC có quyền giải thích cuối cùng về sự kiện này.

--

--

--

Cryptocurreny News Fans

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Venus

Venus

Cryptocurreny News Fans

More from Medium

Welcome to Pomsky Inu – creating the new standard of decentralised meme token 🐶

First On The Moon: AMA Recap with Cryptoscreen

[Notice] DUCATO Token Swap Pre-Announcement

S-ONE Wallet Update