MEXC Phúc lợi giao dịch Margin: Giao dịch “Star Coin” để chia sẻ giải thưởng $ 10.000 USDT

  • Để tham gia chương trình ưu đãi, người dùng cần chọn các loại coin sau để tiến hành giao dịch Margin: BTC, LUNA, IMX, RACA, MX, LOVE, MIR, CEEK, JUSTICE
  • Trong số tất cả các coin được đề cập ở trên, coin có giá thay đổi lớn nhất trong thời gian ưu đãi sẽ được coi là “Star coin”. Người dùng giao dịch “Star Coin” có thể giành được một phần ngẫu nhiên trong tổng giải thưởng của chúng tôi.
  • Thay đổi giá (100%) = (Giá khi bắt đầu ưu đãi — Giá khi kết thúc chương trình ưu đãi) / Giá khi bắt đầu ưu đãi * 100%
  • Để nhận phần thưởng, người tham gia phải đạt được khối lượng giao dịch Margin tối thiểu là 200 USDT tương đương giá trị “Star Coin”.
  • Việc thiết lập giải thưởng dựa trên số lượng người tham gia, không phải số lượng người chiến thắng.
  • Những người tham gia có khối lượng giao dịch Margin dưới 200 USDT tương đương “Star Coin” sẽ không được trao thưởng.
  • Star Coin: Đồng xu có sự thay đổi giá lớn nhất (giảm hoặc tăng). Nếu nhiều đồng tiền có cùng mức giá thay đổi, các nhà giao dịch đồng tiền đó sẽ đủ điều kiện để chia sẻ nhóm giải thưởng một cách ngẫu nhiên.
  • Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc sau khi chương trình ưu đãi kết thúc.
  • MEXC có quyền loại bất kỳ người tham gia nào có dấu hiệu gian lận.
  • MEXC có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

--

--

--

Cryptocurreny News Fans

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Venus

Venus

Cryptocurreny News Fans

More from Medium

Hyperdex — Modular Cubes

Get started with Cedilla BETA V1.0

BullPad

❇️❇️ The Weed3 Project — Best of WEB3 Project ❇️❇️