MEXC sẽ ra mắt TRVLUSDT futures với giải thưởng 5,000 USDT

  1. [Phần thưởng cho người dùng Futures mới] chỉ có thể được đổi bởi người dùng Futures mới và người dùng hiện tại đã kích hoạt tài khoản Futures trước đó nhưng chưa bao giờ giao dịch trên Futures hoặc chưa thực hiện bất kỳ chuyển tiền nào vào tài khoản Futures của họ.
  2. Hoạt động chỉ tính khối lượng giao dịch, cả Long và Short
  3. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc sau khi kết thúc sự kiện, vui lòng kiểm tra kỹ.
  4. Để đảm bảo tính công bằng của hoạt động, nếu người dùng có hành vi bất hợp pháp ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của sự kiện,MEXC sẽ ngay lập tức hủy tư cách nhận giải thưởng, và tài khoản sẽ bị đóng băng nếu tình huống nghiêm trọng.
  5. Quyền giải thích cuối cùng của sự kiện này thuộc về MEXC.

--

--

--

Cryptocurreny News Fans

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Venus

Venus

Cryptocurreny News Fans

More from Medium

Columbus Token — Providing Passive Income Opportunities

ANNOUNCING: MetaJuice

Weekly development updates #1

Block escape — Free bitcoins